Hora Lovoš

Lovoš

Lovoš – výrazná hora, dominanta Českého středohoří tyčící se nad Lovosicemi.

Hora v Českém středohoří s nadmořskou výškou 573 metrů. Nachází se v okrese Litoměřice přibližně 3,5 km od města Lovosice. Národní přírodní rezervace byla v lokalitě vyhlášena v roce 1948 a je uvnitř Evropsky významné lokality.

Rezervace má rozlohu 49,99 hektarů. Významná je rozmanitým geologickým podkladem s vysokou mírou biodiverzity a výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Z turistického hlediska vrchol hory poskytuje rozsáhlý výhled do všech světových stran a turistickou chatu.

V roce 1948 okolo vrcholku vyhlásilo ministerstvo školství, věd a umění zřízení státní přírodní rezervaci se záměrem uchovat hodnotná teplomilná společenstva na nezalesněných svazích hory. Od roku 2005 se rezervace překrývá s evropsky významnou lokalitou, součástí soustavy Natura 2000.

Samotná hora má dva vrcholy, hlavní vrchol, výška 573 metrů a Kibičku (z němčiny: Kibitschken neboli spíše nesprávně Kybička anebo Malý Lovoš, 490 metrů). Na hřbetu mezi nimi jsou tzv. Panenské kameny, tři věžovité skalní útvary ze stejného trachytu, ze kterého je i Kibička.

Vysoká míra diverzity vegetace v oblasti vrcholů je podmíněna různorodým geologickým podkladem. Významnými a nejvíc zastoupenými společenstvími jsou listnaté lesy (primárně složené ze suťových lesů a hercynské dubohabřiny).

Štěrbinová vegetace skal a drolin a trávnaté stepní porosty vyskytující se na jižním a jihozápadním svahu Lovoše bez paralely na Kibičce. Na slunné straně svahu je listnatý les obohacen o vysoké mezofilní a xerofilní křoviny.

Foto Miraceti licence CC.

Sdílejte na:
Posted in Ústecký kraj and tagged .