Hrad Házmburk

Hrad Házmburk

Hrad Házmburk vybudovali Lichtenburkové před rokem 1292. Roku 1335 jej získal Jan Lucemburský a vzápětí prodal Zbyňku Zajíci z Valdeka. Zajícové hrad prodali roku 1558 Lobkowiczům a od té doby chátral.

Hrad Házmburk

Hrad Házmburk – přístupová cesta

Hazmburk či Házmburk je zdaleka viditelná zřícenina gotického hradu u vsi Klapý, 3,5 kilometru severozápadně od města Libochovice v okrese Litoměřice. Stojí na vrcholu stejnojmenného vrchu v nadmořské výšce 429 metrů.

V písemných pramenech a v oficiální webové prezentaci se jméno hradu uvádí jako Házmburk, dále někdy též jako Zaječí hrad, Zajícův hrad, nebo ve starších pramenech Hanžburek.

Úbočí kopce jsou chráněná jako přírodní památka Vrch Hazmburk. Vrch je krajinnou dominantou dolního Poohří. Zřícenina je chráněna jako kulturní památka a od roku 2002 ji spravuje Národní památkový ústav.

Hrad Házmburk

Hrad Házmburk

Hrad Házmburk – historie

Hrad byl od roku 1336 do roku 1558 sídlem rodu Zajíců z Hazmburka. Později, podobně jako ostatní hrady, ztratil svůj význam a byl opuštěn. Postupně zpustl a až v době romantismu se stal předmětem zájmu českých romantiků jako byl Karel Hynek Mácha nebo Svatopluk Čech.

Hradní vrch byl osídlen již v pravěku. Archeologické nálezy kamenných nástrojů dokládají neolitické osídlení. Na svazích byl dále nalezen depot bronzových nástrojů z pozdní doby bronzové, halštatská keramika nebo bronzová jehlice z doby římské. Z městečka v podhradí pochází nález zlomku skleněného náramku z období laténské kultury a keramický střep z nádoby, která byla v pátém století před naším letopočtem dovezena z oblastí jižně od Dunaje.

Hrad Házmburk

Hrad Házmburk

V osmém až desátém století vrch osídlili Slované, kteří zde v blíže neznámé době pravděpodobně postavili raně středověké hradiště. Část jeho příkopu byla doložena v místech, kterými vede hradba zaniklého městečka.

První písemná zmínka o vsi Klapý je z roku 1197, kdy její část daroval šlechtic Hroznata klášteru v Teplé. Roku 1237 pak král Václav I. daroval tomuto klášteru další část.

Samotný Hrad Házmburk byl zřejmě postaven v první polovině čtrnáctého století Lichtenburky.

První písemná zmínka, která se hradu bezpečně dotýká, pochází až z roku 1335. Král Jan Lucemburský tehdy celé panství získal výměnou od Hynka z Lichtenburka a brzy poté hrad, ves Klapý, tvrz a městečko Libochovice se čtyřmi dalšími vesnicemi prodal Zbyňku Zajíci z Valdeka.

Zbyněk hrad přejmenoval na Hasenburg podle svého rodového erbu, ve kterém měl zajíce (německé slovo Hase znamená zajíc). Od roku 1337 začal také používat přídomek z Hazmburka. Hrad se stal rodovým sídlem Zajíců z Hazmburka, kterým patřil až roku 1558.

Na počátku husitských válek stáli Zajícové z Hazmburka na katolické straně. Hrady Hazmburk, Budyně a město Libochovice byly pevnou oporou císaře Zikmunda Lucemburského. Vilém Zajíc z Hazmburka v roce 1420 ovládl Slaný, kde potom císař dojednal příměří s Lounskými. V roce 1424 však Jan Žižka dobyl Libochovice, ale při obléhání hradu neuspěl.

Roku 1594 bylo libochovické panství jako majetek Jiřího Popela z Lobkovic zkonfiskováno a do roku 1602 ho spravovala královská komora. Potom ho získal do doživotního užívání synovec bývalého polského krále Štěpána Báthoryho, sedmihradský vévoda Zikmund Báthory.

V roce 1613 panství přešlo do vlastnictví Šternberků. Do třicetileté války, kdy byly vypleněny Libochovice, již Hazmburk nijak nezasáhl. Roku 1676 se jeho majiteli stali Ditrichštejnové a od roku 1858 ho až do zestátnění v roce 1945 vlastnili jejich příbuzní Herbersteinové.

Koncem devatenáctého století se část vrchu třikrát sesula a uvolněná suť pobořila domy v obci Klapý. Na začátku dvacátého století již z hradu zbyla jen zřícenina. K poslednímu menšímu sesuvu došlo 21. června 1939, naštěstí bez větších škod.

Hrad Házmburk – architektura

Hrad Hazmburk byl jeden z nejpevnějších hradů své doby a byl pokládán za nedobytný.

Podoba a rozsah původního lichtenburského hradu je nejasný, protože dosud nevíme, jestli tzv. horní hrad představuje samostatnou stavební fázi, nebo byl od počátku celý hrad budován ve větším rozsahu.

Stavební aktivity na hradě probíhaly ve čtrnáctém století, když hrad koupil Zbyněk Zajíc z Valdeka, který pravděpodobně nechal zvýšit Bílou věž a postavit jižní a severní palác v horním hradě.

Přístupová cesta k hradu situovanému na protáhlém kopci vedla ze severozápadu.

Hrad Házmburk - kulatá dolní věž

Hrad Házmburk – kulatá dolní Černá věž

Dolnímu hradu dominuje okrouhlá Černá věž, postavená z tmavého bazanitu. Věž byla přístupná pouze v úrovni prvního poschodí jednoduchým portálem, snad po dřevěné pavlači z nedochovaného paláce. Věž dodnes obepínají zbytky hradby.

Hradní jádro, označované jako horní hrad, zaujalo vrcholovou část kopce. Obíhal ho parkán a od dolního hradu jej odděloval příkop.

Hrad Házmburk - hranolová Bílá věž

Hrad Házmburk – hranolová Bílá věž

V jádře stojí hranolová Bílá věž s cimbuřím, jejíž horní třetina je postavena z původně světlých kvádrů křídového pískovce. Kolem věže dodnes stojí významné části plášťové hradby, která ohraničuje jádro s obdélným půdorysem a výrazně zaoblenými rohy.

Hradba byla též opatřena cimbuřím a ochozem. Na západní straně se k hornímu hradu přikládá tzv. západní předhradí. Bílá věž po rekonstrukci slouží jako rozhledna.

Hrad Házmburk - zbytky hradního paláce

Hrad Házmburk – zbytky hradního paláce

K hradbě jádra zevnitř přiléhaly tři palácové budovy. Nejstarší z nich byl nejmohutnější palác na jihu. U stěny této budovy se dochovala pozoruhodná, z kvádrů zděná cisterna na vodu, která má čtverhranný trychtýřovitý sběrač a lahvovitou spodní část.

Hrad Házmburk – informace pro turisty

Vítejte! Hrad Házmburk je nádherná historická památka nacházející se v České republice.

Hrad Házmburk je přístupný veřejnosti a nabízí prohlídky, které vás provedou interiérem a exteriérem.

Okolí památky je rovněž krásné a ideální pro krátké procházky. Je známé svou malebnou krajinou, což nabízí skvělou možnost pro odpočinek a relaxaci.

Hrad Házmburk - rozhled do kraje z Bílé věže

Hrad Házmburk – rozhled do kraje z Bílé věže

Otevírací doba a vstupné: Doporučuje se předem zkontrolovat aktuální otevírací dobu a ceny vstupného na oficiálních webových stránkách. Odkaz na oficiální stránky naleznete na konci článku.

Pamatujte, že informace se mohou časem měnit, proto je dobré si před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. Doufám, že si svou návštěvu užijete a odvezete si z ní spoustu krásných zážitků!

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://hrad-hazmburk.cz/cs.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Ústeckém kraji? Zkuste to zde památky v Ústeckém kraji.

Sdílejte na:
Posted in Ústecký kraj and tagged , .